Beitostølen Andelshytter

Vedtekter

VEDTEKTER FOR SAMEIET BEITOSTØLEN ANDELSHYTTER

§1

Sameiets formål er å ivareta sameiernes fe1les interesser i de 12 oppførte dobbelthytter på eiendommen gnr. 3 bnr. 336 (seksjon 1 til og med 24) i Øystre Slidre kommune.

§2

Hver sameier har, med de unntak som følger av lov om eierseksjoner og disse vedtekter, eksklusiv disposisjonsrett til sin andel.

Erverv av seksjon må godkjennes av sameiets styre. Godkjenning kan i det enkelte tilfelle bare nektes når det foreligger saklig grunn til det. Saklig grunnlag er bl.a. at forfalne utgifter til sameiet ikke er betalt.

§3

Når sameier har inngått avtale om salg av sin ukeandel, skal han snarest underrette forretningsføreren.

Sameieren er ansvarlig for at skjøte blir utferdiget til kjøperen. Melding til forretningsfører skjer først etter at skjøtet er tinglyst.

Kjøper og selger er solidarisk ansvarlige for skyldig årsavgift.

Kjøper skal betale et overdragelsesgebyr til forretningsfører. Gebyret fastsettes av styret.

§4

Alle sameiere har plikt til å betale sin forholdsmessige del av fellesutgiftene. Styret fastsetter for hvert år hvilket beløp som skal innbetales til dekning av løpende fellesutgifter, herunder påregnelige vedlikeholdsutgifter.
Beløpet innbetales i ett beløp som innbetales innen utgangen av mars måned, med mindre styret bestemmer annerledes.

Dersom en sameier misligholder sine forpliktelser, og styret har tatt opp forholdet etter § 16 i lov om eierseksjoner, har styret rett til å nekte vedkommende å benytte fritidshuset.
Inntekter som eventuelt oppnås gjennom utleie, godskrives eieren etter først å ha dekket hans forpliktelser.

Det kan med alminnelig flertall fastsettes vanlige ordensregler for eiendommen.

§5

Sameiermøtet er sameiets øverste organ. Medlemmer av sameiermøtet er samtlige sameiere.

§6

Ordinært sameiermøte (årsmøte) holdes hvert år innen utgangen av april måned.
Styret innkaller skriftlig til årsmøtet med et varsel på minst 8 og høyst 20 dager. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt dagsorden, herunder forslag som skal behandles på møtet. Med innkallingen skal også følge styrets årsrapport med revidert regnskap.

Saker som en sameier ønsker behandlet på årsmøtet skal sendes inn skriftlig til styret senest 21 dager før møtet.

§7

Ekstraordinert sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst en tiendedel av de samlede ukeandeler skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Styret innkaller skriftlig til ekstraordinære sameiermøter med minst 3 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet og de saker som vil bli behandlet.

§8

I sameiermøtet har sameierne stemmerett med én stemme for hver ukeandel de eier.

Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten anses å gjelde førstkommende sameiermøte, med mindre det fremgår at annet er ment. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake.

Ingen kan vare fullmektig for mer enn ti sameiere.

§9

Det ordinære sameiermøte skal:
1) godkjenne innkalling og fremlagte fullmakter,
2) behandle årsrapport fra styret,
3) behandle og godkjenne årsregnskapet,
4) behandle andre saker som er nevnt i innkallingen,
5) foreta valg av styre og revisor.

Det ekstraordinære sameiermøtet skal behandle saker som er nevnt i innkallingen til møtet.

Sameiermøtet ledes styrets leder. Hvis lederen ikke er til stede, velger sameiermøtet en møteleder blant de tilstedeværende sameiere.

Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som treffes av sameiermøtet. Protokollen leses opp før møtets avslutning og underskrives av møtelederen og minst en av de tilstedeværende sameierne valgt av sameiermøtet. Protokollen skal holdes tilgjengelig for sameierne.

§10

Styret velges av sameierne blant sameierne. Styrets leder velges særskilt.

Styret skal bestå av tre medlemmer. Ett av medlemmene skal være leder. I tillegg til styremedlemmene skal det velges ett varamedlem.

Styremedlemmer og varamedlem tjenestegjør i to år. Tjenestetiden opphører ved avslutningen av det ordinære sameiermøtet i det år tjenestetiden utløper.

§11

Det innkalles til styremøte av styrelederen etter behov eller når minst to styremedlemmer forlanger det. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet og de saker som vil bli behandlet.

Styremøtet ledes av styrelederen. Dersom vedkommende har forfall, velger styret en møteleder.

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Den skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmer.

§12

Forøvrig henvises til den til enhver tid gjeldende lovgivning for eierseksjoner.


Ovennevnte vedtekter vedtatt på ordinært årsmøte 20. mars 1992. Revidert den 10. april 2008.