Beitostølen Andelshytter

VARSEL OM ORDINÆRT ÅRSMØTE

På vegne av styret i Sameiet Beitostølen Andelshytter vil vi herved gjøre oppmerksom på at ordinært årsmøte avholdes 21. april 2022.

 

Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må være styret i hende innen kl. 12:00

den 31. mars 2022. Saker meldes per e-post til: bennykandersen@gmail.com , eller per post til:

 

Sameiet Beitostølen Andelshytter

c/o HBEF

Postboks 6666 St Olavs Plass

0129 OSLO        

 

For å få en god og effektiv saksbehandling er det ønskelig at:

 

  • Det klart fremgår at saken ønskes behandlet på ordinært årsmøte
  • Forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak.
  • Det må påregnes at innmeldte saker kan bli gjengitt i innkallingen i den form de er mottatt

 

Innkalling vil bli sendt ut i samsvar med gjeldende frister.

Innkallingen vil inneholde informasjon om måten møtet gjennomføres på.

 

 

Med vennlig hilsen

for styret i Sameiet Beitostølen Andelshytter

Hammersborg Eiendomsforvaltning AS

Gry Sundet /s/

Eiendomsforvalter

Tirsdag 01/03/22 Administrator